Disclaimer

  • Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fikki. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Fikki.
  • De informatie op de site wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. Fikki behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Fikki is niet aansprakelijk indien de op deze website getoonde informatie onvolledig en/of onjuist is.
  • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige impliciete garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Hoewel Fikki alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Fikki niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
  • Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Fikki, welke geen eigendom zijn van Fikki, maar alleen ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen of om de site te optimaliseren. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Fikki. Hoewel Fikki uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Fikki worden onderhouden wordt afgewezen.
  • Fikki sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en verkochte producten.